ADAD-Metoden

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik.

ADAD

Adolescent Drug Abuse Diagnosis är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering.

Instrumentet med manual förvaltas av Statens Institutionsstyrelse och du kan läsa mer om ADAD på deras hemsida här. ADAD finns med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden och för att bygga upp en databas som kan användas i behandlingsplanering, verksamhetsanalyser, rapportering och forskning. Net-Klient tillgodoser de olika behov som den unge, handläggaren och verksamhetsansvarige har. Net-Klient används idag av ca 200 kommuner, landsting och privata organisationer och innehåller stöd för inmatning av ADAD Inskrivning och Utskrivning, löpande textsammanställning med skattningsdiagram som växer fram under inmatning av intervjun.

Funktioner

Klientärende

east

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinje

east

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren

east

Ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

ASI

east

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

ADAD

east

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT

east

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Lokal administratör

east

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

Statistik och analys

east

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Säkerhet

east

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?