UBÅT

Datastöd för uppföljning och beskrivning av åtgärder för ASI-användare. Tillsammans med ASI är UBÅT ett mycket brett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

UBÅT är tillgängligt för alla som använder Net-Klient och innebär att man systematiskt kan beskriva och följa upp varje åtgärd som en klient erhåller.

Resultrapport för åtgärder

De fasta rapporterna från Net-Analys har utökats med en ny resultatrapport: Resultat för Åtgärder och Ställen, där effekter, brukarskattningar och handläggarskattningar för alla åtgärder och ställen redovisas. Rapporten bygger på data från både ASI och UBÅT och kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder.

Genom att koppla samman UBÅT med ASI kan man på sikt besvara många frågor som är centrala i missbruksvård som t.ex. Har åtgärderna någon effekt på problemnivåerna i ASI? Finns det kombinationer av åtgärder som är mer eller mindre effektiva? Vilka åtgärder är mer effektiva för olika grupper av klienter? Finns det åtgärder som är ineffektiva eller ger negativa effekter?

Utan koppling till ASI kan man ändå med hjälp av åtgärdsformuläret UBÅT besvara många viktiga frågor i missbruksvård, t.ex. Vilka åtgärder får klienterna? Vilken omfattning och intensitet har olika åtgärder? Vad tycker klienter och handläggare om de åtgärder som klienten fått? Det går också att kartlägga åtgärder för en enskild klient.

Funktioner

Klientärende

east

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinje

east

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren

east

Ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

ASI

east

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

ADAD

east

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT

east

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Lokal administratör

east

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

Statistik och analys

east

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Säkerhet

east

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?