Integritetspolicy

Inledning

Råbe & Kobberstad AB (”Bolaget”), använder cookies på vår webbsida och samlar därigenom in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbsida. I denna informationspolicy förklarar vi bl.a. vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter. Denna policy är enbart applicerbar för besökare på vår hemsida och de personer som skickar e-post till oss. Den är inte relevant för vår programvara Net-Klient.

Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från användare av Bolagets webbsida. Nedan finner du kontaktuppgifter till Bolaget.

Råbe & Kobberstad AB, Org.nr. 556615-6070
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Tel. 08-668 50 00

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår GDPR-ansvarig på .

Cookies

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet, med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din enhet till dess du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den.

Cookies kan vara ”förstapartscookies eller ”tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som är satta på webbsidan av Bolaget. Tredjepartscookies är cookies som är satta på webbplatsen av någon annan än Bolaget.

Vilka cookies används på denna webbsida och i vilket syfte?

Vi använder Google Analytics som ger oss användbar statistik som gör det lättare för oss att förbättra vår webbplats. Google Analytics sparar coockies i din webbläsare för att spåra användningen av sidan och lagra statistik om denna för att hjälpa Bolaget att förbättra hemsidan.

Vi använder även WordPress för hantering av innehållet på denna sida. WordPress sparar cookies i din webbläsare för att förbättra upplevelsen av hemsidan.

Du kan se vilka specifika cookies som sparas på din dator genom att titta i din webbläsare. Se instruktionerna för din webbläsare för att se hur det går till.

Vilken laglig grund har bolaget för behandling av dina personuppgifter?

Bolaget behandlar dina personuppgifter enligt ovan med stöd av samtycke från dig, som du lämnar i samband med att du går in på vår webbsida eller skickar e-post till oss.

Kan jag säga nej till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan även i webbläsarens inställningar radera cookies som lagrats sedan tidigare.

Tänk på att om du väljer att radera eller blockera cookies kan det få till följd att användningen av vår webbsida och våra tjänster inte fungerar.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

De personuppgifter som samlas in via tredjepartscookies kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien (se information under punkt 4). Google kommer ta del av informationen som samlas in. Den kommer användas till statistik men aldrig till att peka ut en viss individ.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES.

Eventuellt kan uppgifterna komma att överföras till USA gällande Google Analytics när du besöker vår hemsida.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag

Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c) Rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d) Radering av vissa uppgifter

Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter

Du har rätt att invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a. om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte Bolaget kan påvisa (i) tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller (ii) om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

(f) Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

(g) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter

Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(h) Klagomål

Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på .

Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringarna kommer att aviseras på denna webbsida.